ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา อุบล & ทัวร์ลาวใต้ 5 วัน 4 คืน
ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา อุบล & ทัวร์ลาวใต้ 5 วัน 4 คืน (ไป-กลางคืน,กลับ-กลางวัน)
 
โปรแกรมทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี - ลาวใต้ นำท่านท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี-ด่านช่องเม็ก-วังเต่า - ปราสาทวัดพู - ปากเซ - น้ำตกคอนพะเพ็ง - น้ำตกหลี่ผี - ต้นมณีโคตร - วัดพูเสร่า - ตลาดดาวเรือง - น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน - ไร่ชา-กาแฟ - น้ำตกตาดผาส้วม - หมู่บ้านชนเผ่า - ตลาดปลอดภาษี - ชมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา จ.อุบลราชธานี
(โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ หรือ จำปาสักแกรนด์ หรือเทียบเท่า 2 คืน,โรงแรมอุบลโฮแต็ล (9 ชั้น) 1 คืน)
 
กำหนดการเดินทาง 8-12 กรกฏาคม 2557  ราคา 10,900 บาทต่อท่าน( แจกหมวกทุกท่าน)
   
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
   
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี
18.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย
19.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.อุบลราชธานี พร้อมบริการอาหารเย็น (1) บนรถ ระหว่างการเดินทาง
   
วันที่ 2 ท่องเที่ยวด่านช่องเม็ก-วังเต่า - ปราสาทวัดพู
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ เมืองดอกบัวงาม จ.อุบลราชธานี จากนั้นนำท่านเข้าอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย และทำภารกิจส่วนตัว ณ โรงแรมอุบลโฮแต็ล พร้อม
  รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ร้านสามชัยกาแฟ
07.30 น. นำท่านเดินทางถึงด่านชายแดนช่องเม็ก - วังเต่า ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านฝั่งไทยและด่านฝั่งลาว
09.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ด่านชายแดนช่องเม็ก – วังเต่า ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านฝั่งไทยและด่านฝั่งลาว พร้อมนำท่านเดินทางสู่ แขวงจำปาสัก ตั้งอยู่
             ทางตอนใต้สุดของประเทศลาว ติดชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา มีเมืองปากเซเป็นเมืองหลักของแขวง และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของลาว (รองจากเวียงจันทน์และเมืองไกสอน พมวิหาน)
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (3) ณ ร้านอาหารมณีพร
  นำท่านออกเดินทางเดินทางสู่ ปราสาทวัดพู เป็นโบราณสถานในประเทศลาว ซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาว ตั้งอยู่บนเนินเขาภู หรือเรียกกันว่า ภูควาย ห่างจากตัวเมืองเก่าจำปาส้กประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับ เขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน สมควรแก่เวลากลับสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (4) ณ ร้านอาหารเดลต้า
19.00 น. นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ หรือ จำปาสักแกรนด์ หรือเทียบเท่า...(คืนที่ 1)...คืนนี้หลับฝันดี...ราตรีสวัสดิ์...
   
วันที่ 3 ท่องเที่ยวปากเซ - น้ำตกคอนพะเพ็ง - น้ำตกหลี่ผี - ต้นมณีโคตร - วัดพูเสร่า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านออกเดินทางเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการ่าเอเชีย) เป็นน้ำตกที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวาง
  กั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งแม้จะมีชั้นของหินไม่สูงมากนัก แต่กระแสน้ำที่ไหนถามโถมลงมามีความรุนแรงมาก ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมา พร้อมชมความแข็งแรงของ ต้นมณีโคตร ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางน้ำตก ต้นไม้นี่เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คนลาวให้ความเชื่อถือในการเสียงทาย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (6) ณ ร้านอาหารบริเวณน้ำตกคอนพะเพ็ง
13.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือนากระสัง เพื่อต่อนั่งเรือหางยาวลัดเลาะแม่น้ำโขงสู่บ้านดอนคอน จากนั้นต่อรถห้าแถวเดินทางเลาะริมแม่น้ำโขงไปอีกประมาณ 2
  กิโลเมตรก็จะพบกับความมหัสจรรย์กับธรรมชาติกับ น้ำตกหลี่ผี พร้อมชมมหานทีสี่พันดอน ซึ่งที่นี่ท่านจะเห็นสายน้ำจำนวนมากในแก่งหลี่ผีที่ไหลถาโถมผ่านเนินหินโขดหินลงมาด้วยกำลังแรงแตกเป็นละอองสีขาวไปทั่วแก่งดูสวยงามตื่นตามาก
  พาท่านแวะวัดพูเสร่า ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมาก มีพระเรียงรายอยู่มากมายหลายองค์ พร้อมกับพระอาทิตย์ยามเย็นบนการบรรจบกันระหว่างแม่น้ำเซโดนกับแม่น้ำโขง หรือที่เรียกกันว่าแม่น้ำสองสี
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (7) ณ ร้านอาหารแพบ้านลาว
19.00 น. นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ หรือ จำปาสักแกรนด์ หรือเทียบเท่า
   
วันที่ 4 ท่องเที่ยวตลาดดาวเรือง - น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน - น้ำตกตาดผาส้วม - หมู่บ้านชนเผ่า - ตลาดปลอดภาษี – ช่องเม็ก - อุบลราชธานี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น นำท่านเยี่ยมชมบรรยากาศตลาดเช้า เมืองปากเซ แขวงจำปาสักชาวลาวที่ ตลาดดาวเรือง ที่ตลาดแห่งนี้ขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ร่วมทั้งอาหารการกิน พืช ผัก
  ผลไม้ เสื้อผ้า ฯลฯ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของลาวใต้ มีสินค้า อาทิ เครื่องเงิน เครื่องทอง ทับทิม สินค้าจากเมืองจีน ฯลฯ
09.00 น. ออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดเยือง อันเป็นน้ำตกที่ที่ท่านสามารถดินชมความงามได้ใกล้ชิดถึงตัวน้ำตก ชื่นชมความงดงามของสายน้ำสีขาวที่ไหลออกมาตก
  กระทบกับโขดหินสีดำได้อย่างละลานตา และได้รับสมญานามว่าน้ำตก "ขาอ่อนสาวลาว" จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของแขวงจำปาสักสูงราว 120 เมตร ได้รับสมญานามว่าเป็น น้ำตก "น้องเมีย" เป็นอย่างไรต้องลองไปชม
  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางชม ไร่ชา-กาแฟ ชมการสาธิตการคั่วชา ฯลฯ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดผาส้วม จุดมุ่งมหายที่ทุกท่านรอคอย
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (9) ณ ร้านอาหารตาดผาส้วม ซึ่งเป็นร้านอาหารที่สามารถมองเห็นตัวน้ำตกตาดผาส้วมได้เลย ได้บรรยากาศในการรับประทานอาหาร
  อีกบรรยายกาศหนึ่งที่สุดประทับใจ
13.30 น. นำท่านชม น้ำตกตาดผาส้วม น้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดทั้งปีและมีธรรมชาติป่าไม้ที่ให้ร่มเงา ความชุ่มชื่นและร่มเย็น ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสไอน้ำอันเย็น
  ฉ่ำ นำชม หมู่บ้านชนเผ่า ซึ่งอนุรักษ์ วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ไว้อย่างดี ทั้งเผ่าจก เผ่ากระเต็น ฯลฯ ภายในบริเวณน้ำตก
15.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ด่านวังเต่า และนำท่านช๊อปปิ้งที่ตลาดชายแดนวังเต่า ตลาดปลอดภาษี (Duty Free) พร้อมทั้งนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่
  ฝั่งไทย สมควรแก่เวลานำท่านดินทางกลับยังตัวเมืองอุบลราชธานี
  นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมอุบลโฮแต็ล
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (10) ณ ห้องท๊อป วิว โรงแรมอุบลโฮเต็ล
  ชมบรรยากาศยามราตรีของใจกลางเมืองอุบล ที่หาชมได้เพียงแห่งเดียวที่นี่ ซึ่งท่านสามารถชมวิวใจกลางงานประกวด ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงแรมแห่งนี้ พร้อมกันนี้ ที่นี่มีร้องเพลงคาราโอเกะ และฟลอร์เต้นลีลาศไว้บริการท่านฟรี !
19.00 น. นำท่านชมทัศนีภาพรอบ ทุ่งศรีเมืองอันอยู่อยู่ใจกลางเมือง ซึ่องหาชมได้เพียงที่นี่ที่เดียว พร้อมชมต้นเทียนจากกลุ่มต่างที่ได้ส่งเข้าประกวด และได้รับรางวัล
  ต่างๆ ของการประกวดต้นเทียนจำนำพรรษา ณ ทุ่งศรีเมือง (ใช้เวลาเดิน 3-5 นาที จากหน้าโรงแรม)
   
วันที่ 5 ท่องเที่ยวชมขบวนแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี – กทม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (11) ณ ห้องอาหารมณียา โรงแรมอุบลโฮเต็ล
08.00 น. เที่ยวชม ขบวนแห่เทียนพรรษา ตามอัธยาศัย ขบวนแห่จะผ่านหน้าโรงแรมที่พัก หรือเดินเพียง 2 นาทีก็ถึงบริเวณที่นั่งชมขบวนพิธีรำ หรือจะเลือกชมงานแห่
  เทียนจากมุมบน ซึ่งสามารถหาชมได้เพียงที่นี่ที่เดียว พร้อมทั้งสามารถเลือกไหว้พระบริเวณรอบๆทุ่งศรีเมือง หรือเลือกชมแห่เทียนพรรษา และจากนั้นแวะช้อปปิ้งของฝากซื้อของดีเมืองอุบลฯ เช่น หมูยอ แหนมกระดูกหมู แคปหมู ปลาส้มฯลฯ
12.00 น. เชิญรับประทานอาหารตามอัธยาศัยซึ่งมีให้ท่านเลือกหลากหลายในงานแห่เทียน
13.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (12) ณ ร้านอาหาร....
21.30 น. ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
   
  *************************************************
หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
   
อัตราค่าบริการ
                           ผู้ใหญ่          เด็ก (เสริมเตียง)      เด็ก (ไม่มีเตียง)
                ท่านละ 10,900 บาท ท่านละ 10,100 บาท ท่านละ 8,800 บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 บาท
• สำหรับชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามความเป็นจริง 
  

อัตราค่าบริการนี้รวม
 รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ VIP ตามรายการ
 ที่พักตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
 อาหารจัดเลี้ยงตามรายการพร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา-กาแฟและผลไม้
 ค่าอาหารว่าง 8 มื้อ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท และค่าประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 มัคคุเทศก์และทีมงาน + ห
มวกท่านละ 1 ใบ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง
 โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ ท่านเป็นสำคัญ
 สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่มค่าบริการสถานที่ท่องเที่ยวตามแต่ละสถานที่กำหนด
  

 
ทัวร์เหมา รับจัดกรุ๊ปท่องเที่ยว

PK001 ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า 4 วัน 3 คืน
PK002 เขาใหญ่ ฟาร์มโชคชัย 2 วัน 1 คืน
PK003 ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ ภูหลวง ภูทอก ภูทับเบิก 4 วัน 3 คืน
PK004 ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา ผาชู้ 4 วัน 3 คืน
PK005 ทัวร์กาญจนบุรี ทัวร์สังขละบุรี ทองผาภูมิ 3 วัน 2 คืน
เชียงใหม่ เชียงรายปลายฟ้า 3วัน 2 คืน [SN004]
เชียงราย เหนือสุดแดนสยาม 3 วัน [SN002]
Resort นงนุชรีสอร์ท ชลบุรี
แพคเกจ บ้านริมแคว แพริมน้ำ 2 วัน 1 คืน
NV008 วิวาห์หวาน เมืองล้านนา 3 วัน 2 คืน
NV004 Chiang Mai Tarzan Adventure 3 days 2 nights
ทริปมหาสงกรานต์เจียงใหม่ 3 วัน 3 คืน 12 – 15 เมษายน
SV005 เกาะนางยวน Nang Yuan Resort
แพคเก็จทัวร์ : โปรแกรม 4 ล่องแก่งเรือยาง-เพ้นท์บอล-นั่งเรือชมเขื่อนขุนด่าน
SV001 แพคเก็จกระบี่ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ภาคกลาง อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี 2 วัน 1 คืน ราคา 2,999 บาท
ทัวร์ภาคอิสาน ภูกระดึง ครั้งหนึ่งในชีวิต4 วัน 2 คืน ท่านละ 3,900.-
ทัวร์ไหว้พระ ไหว้พระฉะเชิงเทรา 9 วัด (1 วัน)
ภูเพชร รีสอร์ท เขาใหญ่
สวนนงนุช พัทยา Nongnooch Village
แพคเก็จ กาญจนบุรี 2 วีน 1 คืน
P01 เกาะกูด คาบาน่า 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ปักกิ่ง เชียงไฮ้
Resort บ้านกำเนิดพลอย ปราณบุรี
แพคเก็จทัวร์ : โปรแกรม 3 ล่องแก่งเรือยาง-ล่องเรือชมเขื่อนขุนด่าน-เพนท์บอล
แพคเก็จทัวร์ : โปรแกรม 2 นั่งเรือชมเขื่อนขุนด่านปราการชล และกิจกรรมAdventure
แพคเก็จทัวร์ : โปรแกรม 1 ล่องเรือชมเขื่อนขุนด่านปราการชล และกิจกรรมAdventure
แพคเก็จทัวร์ : แก่งหินเพิง โรยตัวธารรัตนา
แพคเก็จทัวร์ : นครนายก โรยตัวธารรัตนา 2 วัน 1 คืน
แพคเก็จทัวร์ : นครนายก โรยตัวธารรัตนา 1 วันdot
กรอกคำที่ต้องการค้นหา
dot
dot
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

dot
bulletการจองและการชำระเงิน !
bulletลูกค้าที่ใช้บริการ
bulletเรือดินเนอร์ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา
bulletเรือแกรนด์เพิร์ล
bulletเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์
bulletเรือเจ้าพระยาครุยส์
bulletเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส
bulletเรือริเวอร์ไซด์
bulletเรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส
bulletเรือแว่นฟ้า Wan Fah
bulletเรือลอยนาวาครุยส์
bulletเรือมโนราห์ครุยส์
bulletเรือแห่งสยาม
bulletเรือคุณแม่
bulletเรืออังสนา
bulletล่องเรือแกรนด์เพิร์ล ช่วงเช้า
bulletล่องเรือแกรนด์เพิร์ล ช่วงบ่าย
dot
การเดินทางไปท่าเรือ
dot
bulletท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
bulletท่าเรือริเวอร์ไซด์ บางพลัด
bulletท่าเรือเอเซียทีค เจริญกรุง
dot
ทัวร์อยุธยา ล่องเรือไหว้พระ
dot
bulletทัวร์อยุธยา เรือริเวอร์ซันครุยส์
bulletทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล
dot
ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ
dot
bulletเตรียมตัวเที่ยวอย่างมืออาชีพ
bulletเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย
dot
รับข่าวสารจากเรา

dot
เรือแกรนด์เพิร์ล ทัวร์อยุธยา โดยเรือแกรนด์เพิร์ล ทิฟฟานี่ คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา ทัวร์กรุงเทพฯ นิทรรศรัตนโกสิน 1 วัน เกี่ยวกับเรา
เรือเจ้าพระยาครุยส์ ทัวร์อยุธยา โดยเรือริเวอร์ซัน ครุยส์ อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ราชบุรี 1 วัน นโยบายเวบไซต์
เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์ ล่องคลองบางกอกน้อย โดยเรือแว่นฟ้า คาลิปโซ่ คาบาเร่ต์โชว์   ทำไมต้อง วีสมาย แทรเวล
เรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส   แมมโบ้ ราคาเร่ต์โซว์   ติดต่อเรา
เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส       Facebook
เรือแว่นฟ้า       Fanpage Facebook
เรือมโนราห์        
เรือลอยนาวา