เรือด่วนเจ้าพระยา - ไหว้พระกรุงเทพ เกาะเกร็ด 9 วัด

ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ - เกาะเกร็ด นนทบุรี 1 วัน

วีสมาย แทรเวล ขอเสนอโปรแกรมไหว้พระเสริมบุญ บารมี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเที่ยวชมวัฒนธรรม ชุมชนชาวมอญ ที่เกาะเกร็ด สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรี
08.00 น. รอรับท่านที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด
วัดที่ 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ (ที่ฝ่าพระบาททั้งสองข้างประดับมุก ลวดลายภาพมงคล 108 ประการ) เพื่อความเป็นสิริมงคล "ไหว้พระนอนวัดโพธิ์ ร่มเย็นเป็นสุข อยู่ดีกินดีตลอดปี"
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ไหว้พระแก้วมรกต พระพุทธรูปสำคัญในภูมิภาคเอเชีย เป็นศูนย์กลางความศรัทธาไทย - ลาว เพื่อความเป็นสิริมงคล "ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวน เงินทองไหลมาเทมาตลอดปี
วัดที่ 2 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ไหว้พระแก้วมรกต พระพุทธรูปสำคัญในภูมิภาคเอเชีย เป็นศูนย์กลางความศรัทธาไทย - ลาว เพื่อความเป็นสิริมงคล "ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวน เงินทองไหลมาเทมาตลอดปี จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือมหาราช นำท่านสู่วัดกัลยา
วัดที่ 3 วัดกัลยา จากนั้นเดินทางสู่ วัดกัลยา การไปกราบไหว้สักการะหลวงพ่อโต จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบเจอแต่มิตรที่ดี ชีวิตรุ่งเรือง
วัดที่ 4 วัดอรุณ ต่อด้วยวัดอรุณราชวราราม สักการะพระประธาน และเดินทักษิณาวัตรรอบพระปรางค์ 3 รอบ เพื่อชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน
วัดที่ 5 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระประธานที่วัดระฆัง อ่านคาถาชินบัญชร เพื่อความเป็นสิริมงคล "ไหว้พระวัดระฆัง มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ( อาหารกล่อง )
บ่าย นำท่านสู่ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดที่ 6 นมัสการพระประธานปางมารวิชัย "พระพุทธมหาโลกาภินันทปฎิมาพร้อมชมสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนที่นิยมสร้างกันมากในสมัยรัชกาลที่ ๓
วัดที่ 7 เดินทางถึงเกาะเกร็ด นำท่านสู่ วัดเสาธงทอง เป็นวัดโบราณบนเกาะเกร็ด ศิลปะสมัยอยุธยา
วัดที่ 8 ต่อจากนั้นแวะ วัดไผ่ล้อมเป็นวัดเก่าแก่ของชาวมอญอีกแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย โบสถ์งดงามด้วยลายหน้าบันจำหลักไม้
วัดที่ 9 วัดปรมัยยิกาวาส วัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิสังขรณ์เป็นอนุสรณ์แก่สมเด็จยายของพระองค์ ชมพิพิทธภัณฑ์ภายในวัด จากนั้นเดินชมหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาที่ชาวไทยเชื้อสายมอญรับถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมมาจากบรรพบุรุษ พร้อมเลือกชื้อของที่ระลึกที่ทำจากดินเผา จากนั้นส่งท่านที่ท่าเรือวัดยานนาวา
16.45 น. นำท่านเดินทางกลับสู่วัดยานนาวา
17.45 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


********************* ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ วีสมาย แทรเวล *********************


อัตรานี้รวม เรือด่วนเจ้าพระยา ไหว้พระ กรุงเทพฯ – เกาะเกร็ด ตามโปรแกรม /น้ำดื่ม ขนมปัง
ดอกไม้ ธูปเทียน 3 วัด / สังฆทาน 1 วัด
มัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง 

ประกันอุบัติเหตุ 500,000/1,000,000 บาท

Visitors: 74,793