เรือด่วนเจ้าพระยา - ล่องเรือไหว้พระ 9 วัดชมวิถีชีวิตริมฝั่งคลอง

ล่องเรือไหว้พระ 9 วัดชมวิถีชีวิตริมฝั่งคลอง
กำหนดการเดินทาง
08.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร (สถานีรถไฟฟ้า สถานีสะพานตากสิน)
- เข้าคลองบางหลวง(บางกอกใหญ่) ผ่านป้อมปราการป้อมวิชัยประสิทธิ์
วัดหงส์รัตนาราม ไหว้พระพุทธรูปทองโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา
วัดอินทราราม ไหว้พระ ชมเจดีย์กู้ชาติที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วัดปากน้ำภาษีเจริญ ไหว้หลวงพ่อสด
วัดประดู่ฉิมพลี ไหว้หลวงปู่โต๊ะ
- รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- เข้าคลองบางกอกน้อย
วัดศรีสุดารามวรวิหาร นมัสการรูปหล่อสมเด็จโต ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
วัดนายโรง ไหว้พระหลวงปู่รอด พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน ด้านวิทยาคมและวัตถุมงคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เบี้ยแก้ และลูกอมชานหมาก
วัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหาร ไหว้พระ วัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหาร วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี
วัดชลอ ชมพระอุโบสถเรือหงส์ พร้อมไหว้พระ ณ วัดชลอ
วัดบางอ้อยช้าง ไหว้หลวงพ่อใหญ่ และสักการะรอยพระพุทธบาท
17.00 น. ถึงท่าเรือสาทร โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ :     บาท
เด็ก :    บาท (สูงไม่เกิน 100 ซม.)**
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าเรือตลอดการเดินทาง, มัคคุเทศก์, น้ำดื่ม, ประกันอุบัติเหตุ
สอบถามข้อมูล/สำรองที่นั่ง
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

Visitors: 72,746