เรือสำราญ - ทัวร์ล่องเรือไหว้พระ 5 วัด ริมเจ้าพระยา

ล่องเรือไหว้พระเสริมบารมี 5 วัดดังริมแม่น้ำเจ้าพระยา
เรือสำราญ ( เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส )

09.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรือจุดนัดพบ
09.30 น. ออกเดินทางไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริการ ชา กาแฟร้อน
- วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ไหว้หลวงพ่อชำปอกง เพื่อความเป็นศิริมงคล “เดินทาง ปลอดภัยมีมิตรไมตรีที่ดี “
- วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็น พระอารามหลวงในสมัยรัชกาล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า "วัดประยุรวงศาวาส"ชมอุทยาน เขามอ (เขาเต่า) เขามอเป็นภูเขาจำลองขนาดเล็ก ก่อด้วยศิลาตั้งอยู่กลางสระน้ำบริเวณหน้าวัด มีศาลาราย 8 หน้า ตั้งอยู่ริมสระน้ำเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
- วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง ไหว้พระปรางค์วัดอรุณฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล "ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่ง ทุกวันคืน" ต้องไปสักการะ "พระประธาน" ด้วยธูป 3 ดอก เทียนคู่ และต้องไปเดินทักษิณาวัตรรอบ "พระปรางค์" อีก 3 รอบ เพื่อ "ชีวิตรุ่งโรจน์"
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน บนเรือแบบบุฟเฟ่ต์ ซึ่งมีทั้งอาหารไทย นานาชาติ และของหวานพร้อมชา/กาแฟ
- วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร หรือ วัดสมอแครง เป็นวัดเก่าแก่โบราณ มีมาก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียว ในการไหว้พระที่วัดนี้มีคติว่า “มงคลเทพเทวดา มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่ง”
- วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระประธานที่วัดระฆัง อ่านคาถาชินบัญชร เพื่อความเป็นสิริมงคล "ไหว้พระวัดระฆัง มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี"
15.00 น. เรือล่องกลับสู่ท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

************* ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ วีสมาย แทรเวล *********************

 

อัตราค่าบริการ  รับจัดเฉพาะกรุ๊ปเหมา กรุณาสอบถามราคาค่าใช้จ่าย 


อัตรานี้รวม
- ค่าเรือไหว้พระ ตามโปรแกรมเสนอเวลา 09.00 – 16.00 น.
- ค่าอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ น้ำดื่ม ชา กาแฟร้อน
- มัคคุเทศก์และผู้ช่วย คอยให้ความรู้และบริการท่านตลอดการท่องเที่ยว
- เบี้ยประกันอุบัติเหตุ 500,000 /1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีต่างๆ ในกรณีออกใบกำกับภาษี , ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการระบุ
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณชญาวรัช มือถือ 087- 498 5244

Visitors: 69,166