ทัวร์เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน 

วันแรก

08.30 น. ออกเดินทางสู่ จ. ระยอง ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ VIP พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

11.00 น. เดินทางถึงท่าเรือบ้านเพ ข้ามเรือไปเกาะเสม็ด 

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่เกาะเสม็ด (มื้อที่ 1) 

14.00 น. เข้าพักที่ วงเดือนวิลล่า รีสอร์ทสวย ในบรรยากาศร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติ

15.00 น  พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย บริเวณอ่าววงเดือน

18.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง 

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3)

08.30 น. นั่งเรือไปดำน้ำตื้นที่ เกาะกุฎี ชมปะการังบนแนวกว้างกว่า 200 เมตร ซึ่งจะพบฝูงปลาหลากหลายชนิด และเล่นน้ำที่หาดทรายขาวสะอาด

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

13.30 น. ชมทัศนียภาพของ เกาะทะลุ  เล่นน้ำ หรือดำน้ำตื้น ที่หาดทรายขาวสะอาดในบรรยากาศร่มรื่น

17.00 น. เข้าพักที่รีสอร์ท

18.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม 

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 6) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ ร้านตำนานป่า (มื้อที่ 7)

13.00 น. ออกเดินทางกลับ

13.30 น. แวะซื้อของฝากที่ บ้านเพ จ. ระยอง 

16.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ 

3,200-4,500 บาท/ท่าน 

อัตรานี้รวม 

รถโค้ชปรับอากาศ วีไอพี 50 ที่นั่ง 2 ชั้น

ที่พัก 2 คืน ณ วงเดือนวิลล่า 

อาหาร 8 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรม

อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง    

เรือข้ามฟากเกาะเสม็ด 

เรือนำเที่ยวเกาะทะลุ เกาะกุฎี พร้อมชูชีพและอุปกรณ์ดำน้ำตื้น 

มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

Visitors: 71,528