ไหว้พระ 5 วัด กรุงเทพฯ

โปรแกรมท่องเที่ยว

07.45  ออกเดินทางจากท่าสาทร

08.00 เยี่ยมชมวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ “วัดแจ้ง” พระอารามหลวงชั้นเอก สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ร.2 ได้ทรงปฏิสังขรณ์และได้กลายมาเป็นวัดประจำรัชกาล ภายในวัดอรุณราชวรารามนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ มีพระปรางค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูง 33 วาเศษ ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธชมภูนุชฯ ที่พระเกศบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของวัดก็คือ ยักษ์ขนาดใหญ่ 2 ตน ตั้งอยู่หน้าซุ้มยอดพระมงกุฎ

09.10 เยี่ยมชมวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท นมัสการพระประธานปางมารวิชัย พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา พร้อมชมสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนที่นิยมสร้างกันมากในสมัยรัชกาลที่ 3

10.40  เยี่ยมชมวัดศาลเจ้า เพื่อไหว้สักการะขอพรเซียนแปะโรงสี และเซียนแปะกิม พร้อมแวะรับประทานอาหารที่ตลาดริมน้ำ

13.20  เยี่ยมชมวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ที่มีศิลปะแบบนีโอโกธิค ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐาน

15.30 เยี่ยมชมวัดโบสถ์ หรือ วัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อเหลือ ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองปทุมธานีและที่วัดมีรูปปั้นเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เทศนาธรรมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

19.00  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและตารางเวลาตามความเหมาะสม

Visitors: 58,008